วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        รายวิชา  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  (ว 33101)
ภาคเรียนที่ 2              ปีการศึกษา  2554           สัปดาห์ที่  1     คาบที่  1         ครูผู้สอน ครูพิมพา      ชัยมา
หน่วยการเรียนรู้ที่  1         เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  
หัวเรื่อง   โครโมโซมและสารพันธุกรรม
สอนวันที่              18   ตุลาคม   2554             ชั้น  ม. 3/2           คาบที่  5
สอนวันที่              19   ตุลาคม   2554             ชั้น  ม. 3/1           คาบที่  2


1. มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2      เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2.  ตัวชี้วัด  1.2  ม.3/1             สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมมีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนใน 
                                                                นิวเคลียส
                      1.2  ม.3/2           อธิบายความสำคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอด  
                                                                ลักษณะทางพันธุกรรม
                      ว 8.1    ม.1-3/1 - ม.1-3/9

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
                1. อธิบายความหมายของคำว่าหน่วยพันธุกรรมได้ถูกต้อง
                2. อธิบายลักษณะการทำงานของหน่วยพันธุกรรมดุถูกต้อง
                3. อธิบายลักษณะของโครโมโซม ยีน และจำนวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง
                4. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้ถูกต้อง

4. สาระการเรียนรู้
                   โครโมโซมและสารพันธุกรรม ประกอบด้วยหน่วยพันธุกรรมหรือยีน ทำหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส ยีนจะอยู่บนโครโมโซมและโครโมโซมจะอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์                  
                2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3. กระบวนการสืบค้น

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย                                                                               
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน                                                     
4. มีจิตสาธารณะ

7. เนื้อหาโดยสรุป
                พันธุกรรม หมายถึง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน ซึ่งถูกควบคุมโดยยีนหรือหน่วยทางพันธุกรรม
                โครโมโซม มีรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันเป็นคู่ๆ ประกอบด้วยโครมาทิน 2 โครมาทิน โดยโครมาทินทั้งสองจะอยู่ติดกัน ตรงส่วนที่ติดกันเรียกว่า “เซนโทรเมีย”
                โครโมโซมในร่างกายมนุษย์มี 23 คู่ 46 แท่ง โครโมโซมคู่ที่ 23 เป็นโครโมโซมที่กำหนดเพศของมนุษย์
                การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมี 2 ลักษณะ คือ การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (แบ่งเซลล์สืบพันธุ์) และการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (แบ่งเซลล์ร่างกาย)

8. ภาระงาน/ชิ้นงาน
                แบบทดสอบก่อนเรียน

9. กิจกรรมการเรียนรู้
                1. แจ้งหัวข้อเรื่องที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ให้นักเรียนทราบ
                2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ให้นักเรียนทราบ
                3. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐาน ดังคำถามต่อไปนี้
                                - พันธุกรรมคืออะไร
                                - โครโมโซมมีลักษณะอย่างไร
                                - โครโมโซมในร่างกายมนุษย์มีกี่คู่
                                - โครโมโซมคู่ที่เท่าไรที่เป็นตัวกำหนดเพศของมนุษย์
                                - การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส และไมโทซิส แตกต่างกันอย่างไร

10. สื่อการสอน
-

11. การประเมินผล
1. นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ร้อยละ 30

12. บันทึกการสอน


ชั้น
บันทึกการสอน
ปัญหาที่พบ
วิธีแก้ไข
ม. 3/1


ม. 3/2


ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                                ลงชื่อ ................................................................
                                                                                                                                             ........./............../..........

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น